Ochrana osobních údajů

DOMO-elektro s.r.o., IČO: 29074525, se sídlem Chodská Lhota 161, 34506 Kdyně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 23400 (dále jako DOMO-elektro s.r.o.), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů  firmou DOMO-elektro s.r.o. v rámci e-shopu domo-elektro.cz.

DOMO-elektro s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Identifikační a kontaktní údaje správce:

DOMO-elektro s.r.o., IČO: 29074525, se sídlem Chodská Lhota 161, 34506 Kdyně, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 23400 (dále jako DOMO-elektro s.r.o.).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

Společnost DOMO-elektro s.r.o. nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: 

Společnost DOMO-elektro s.r.o. nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Společnost DOMO-elektro s.r.o. zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu s ZOOÚ a GDPR, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu.

Jsou shromažďovány pouze údaje, které se nám zákazníci rozhodnou poskytnout nebo jsou nezbytně nutné k splnění zákonných náležitostí (fakturace a doručení zboží), tyto informace získáváme od zákazníku přímo skrze registrační a objednávkový formulář.

Soubory cookie

Společnost DOMO-elektro s.r.o. používá soubory cookie, malé textové soubory, které identifikují uživatele webové stránky domo-elektro.cz a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text v souboru cookie je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o uživateli.

Webová stránka domo-elektro.cz automaticky identifikuje IP adresu uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů.

Na webové stránce domo-elektro.cz mohou být také umístěny soubory cookie třetích stran. Umístěním těchto souborů pověřila společnost DOMO-elektro s.r.o. třetí strany např. na účelem analýzy návštěvnosti svých webových stránek. DOMO-elektro s.r.o. může využívat následující poskytovatele služeb:

 • Služba Google Analytics – společnost Google.
 • Služba Facebook Pixel – Facebook
 • Služba Adwords – společnost Google
 • Služba Sklik a Zboží.cz – společnost Seznam
 • Služba Ověřeno zákazníky – společnost Heuréka
Tito poskytovatelé služeb nám pomáhají zvyšovat Vaši spokojenost s nákupem, kterou zjišťujeme i prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Heureka.cz - Ověřeno zákazníky, nebo dotazníků od Zboží.cz, do nichž je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme tedy tyto zpracovatele, kterými jsou provozovatel portálu Heureka.cz a Zboží.cz; těmto zpracovatelům pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. Tyto údaje nejsou dále pro žádný jiný účel třetími stranami používány a slouží výhradně pro účely uvedené výše.
 
Nastavení cookie: Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé webové stránky domo-elektro.cz jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookie na jejich počítači zabráněno, nicméně webové rozhraní domo-elektro.cz pak nemusí fungovat správně. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookie v prohlížečích lze zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

Základní účely zpracování osobních údajů firmy DOMO-elektro s.r.o.:

 • jsou použity pro splnění zákonných povinností (fakturace), závazků, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod.
 • účetní a daňové účely;
 • přímý marketing (informační, produktové, e-mailingové kampaně) společnosti DOMO-elektro s.r.o.
 • vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů společnosti DOMO-elektro s.r.o.:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení
 • adresní údaje: doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu

Zpracovatelé a příjemci

Společnost DOMO-elektro s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností DOMO-elektro s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ a GDPR.

Společnost DOMO-elektro s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů;
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

Společnost DOMO-elektro s.r.o. poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že společnost DOMO-elektro s.r.o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat společnost DOMO-elektro s.r.o. o vysvětlení;
 • požadovat, aby společnost DOMO-elektro s.r.o. nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

společnost DOMO-elektro s.r.o. vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bezpečnost dat

Společnost DOMO-elektro s.r.o. a subjekt se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

Aktualizace

Průběžně budeme tyto informace aktualizovat, abychom Vás lépe informovali o tom, jak s osobními údaji nakládáme.

Ke dni 27. 7. 2018 byla provedena aktualizace tohoto dokumentu.

V Chodské Lhotě dne 30. května 2018.