Ochrana osobných údajov

DOMO-elektro s.r.o., IČO: 29074525, so sídlom Chodská Lhota 161, 34506 Kdyně, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Plzni, oddiel C, vložka 23400 (ďalej ako DOMO-elektro s.r.o.), ako o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov firmou DOMO-elektro s.r.o. v rámci e-shopu domo-elektro.cz.

DOMO-elektro s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä teda v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe. nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“), ďalej tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Česká republika viazaná, najmä teda v súlade s Dohovorom o ochrane osôb so zreteľom na automatizované spracovanie osobných údajov č. 108, vyhlásená pod č. 115/2001 Zb. m. s., a ďalej v súladu s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je najmä zákon č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“).

Identifikačné a kontaktné údaje správcu:

DOMO-elektro s.r.o., IČO: 29074525, so sídlom Chodská Lhota 161, 34506 Kdyně, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Plzni, oddiel C, vložka 23400 (ďalej ako DOMO-elektro s.r.o.).

Povereník na ochranu osobných údajov:

Spoločnosť DOMO-elektro s.r.o. nemenovala poverencov na ochranu osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Spoločnosť DOMO-elektro s.r.o. neodovzdáva osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodným organizáciám.

Dozorný úrad: Dozorným úradom je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 111.

Účel a rozsah spracovania osobných údajov

Spoločnosť DOMO-elektro s.r.o. spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s ZOOÚ a GDPR, pričom tieto osobné údaje zhromažďuje a spracováva iba za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu.

Sú zhromažďované iba údaje, ktoré sa nám zákazníci rozhodnú poskytnúť alebo sú nevyhnutné na splnenie zákonných náležitostí (fakturácia a doručenie tovaru), tieto informácie získavame od zákazníka priamo cez registračný a objednávkový formulár.

Súbory cookie

Spoločnosť DOMO-elektro s.r.o. používa súbory cookie, malé textové súbory, ktoré identifikujú užívateľov webovej stránky domo-elektro.cz a nahrávajú jeho užívateľské aktivity. Text v súbore cookie je často tvorený radom čísel a písmen, ktoré jednoznačne identifikujú počítač používateľa, neposkytujú však žiadne konkrétne osobné údaje o používateľovi.

Webová stránka domo-elektro.sk automaticky identifikuje IP adresu užívateľa. IP adresa je číslo automaticky pridelené počítaču užívateľa po pripojení k internetu. Všetky tieto informácie sú zaznamenávané v súbore činnosti serverom, ktorý umožňuje následné spracovanie údajov.

Na webovej stránke domo-elektro.sk môžu byť taktiež umiestnené súbory cookie tretích strán. Umiestnením týchto súborov poverila spoločnosť DOMO-elektro s.r.o. tretie strany napr. na účely analýzy návštevnosti svojich webových stránok. DOMO-elektro s.r.o. môže využívať nasledujúcich poskytovateľov služieb:

 • Služba Google Analytics – spoločnosť Google.
 • Služba Facebook Pixel – Facebook
 • Služba Adwords – spoločnosť Google
 • Služba Sklik a Zboží.cz – spoločnosť Zoznam
 • Služba Overené zákazníkmi – spoločnosť Heuréka
Títo poskytovatelia služieb nám pomáhajú zvyšovať svoju spokojnosť s nákupom, ktorú zisťujeme aj prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Heureka.sk, Heureka.cz - Overené zákazníkmi, alebo dotazníkov od Zboží.cz, do ktorých je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj predtým udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame teda týchto spracovateľov, ktorými sú prevádzkovateľ portálu Heureka.cz, Heureka.sk a Zboží.cz; týmto spracovateľom na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Tieto údaje nie sú ďalej pre žiadny iný účel tretími stranami používané a slúžia výhradne na účely uvedené vyššie.
Nastavenie cookie: Väčšina webových prehliadačov prijíma súbory cookie automaticky. Poskytujú však ovládacie prvky, ktoré umožňujú ich blokovanie alebo odstránenie. Užívatelia webovej stránky domo-elektro.sk sú tak oprávnení nastaviť svoj prehliadač tak, aby sa používaniu cookie na ich počítači zabránilo, ale webové rozhranie domo-elektro.sk potom nemusí fungovať správne. Pokyny na blokovanie alebo odstraňovanie súborov cookie v prehliadačoch možno spravidla nájsť v dokumentácii pomocníka jednotlivých prehliadačov.

Základné účely spracovania osobných údajov firmy DOMO-elektro s.r.o.:

 • sú použité na splnenie zákonných povinností (fakturácie), záväzkov, ako je napr. vybavenie objednávky, poprípade na vybavovanie reklamácií, apod.
 • účtovné a daňové účely;
 • priamy marketing (informačné, produktové, e-mailingové kampane) spoločnosti DOMO-elektro s.r.o.
 • vedenie zákazníckej evidencie.

Rozsah spracovania osobných údajov spoločnosti DOMO-elektro s.r.o.:

 • identifikačné údaje: meno, priezvisko
 • adresné údaje: doručovacia alebo iná kontaktná adresa, telefón, emailová adresa;
 • ďalšie osobné údaje: číslo bankového účtu

Spracovatelia a príjemcovia

Spoločnosť DOMO-elektro s.r.o. spracováva osobné údaje manuálne aj automaticky. Ochrana osobných údajov je spoločnosťou DOMO-elektro s.r.o. technicky a organizačne zabezpečená v súlade s ZOOÚ a GDPR.

Spoločnosť DOMO-elektro s.r.o. informuje, že osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti odovzdané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať odovzdanie predmetných osobných údajov.

Čas uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov;
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu

Práva subjektov údajov

Subjekt údajov je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, o spracovateľoch, o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov.

Spoločnosť DOMO-elektro s.r.o. poskytne oznámenie požadovaných informácií bez zbytočného odkladu.

V prípade, že dotknutá osoba zistí alebo sa domnieva, že spoločnosť DOMO-elektro s.r.o. vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, je subjekt údajov oprávnený:

 • požiadať spoločnosť DOMO-elektro s.r.o. o vysvetlenie;
 • požadovať, aby spoločnosť DOMO-elektro s.r.o. alebo jeho zmluvný Spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav; najmä je subjekt údajov oprávnený požadovať blokáciu, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

spoločnosť DOMO-elektro s.r.o. vždy bez zbytočného odkladu informuje subjekt údajov o vybavení jeho žiadosti. Subjekt údajov má právo kedykoľvek sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Bezpečnosť dát

Spoločnosť DOMO-elektro s.r.o. a subjekt sa zaväzujú vzájomne zaobchádzať dôverne so všetkými podkladmi a informáciami, ktoré sú výslovne označené ako dôverné, ktorých dôvernosť vyplýva zo zákona, alebo rozpoznateľne nie sú určené pre tretiu osobu.

Aktualizácia

Priebežne budeme tieto informácie aktualizovať, aby sme Vás lepšie informovali o tom, ako s osobnými údajmi nakladáme.

K dňu 27. 7. 2018 bola vykonaná aktualizácia tohto dokumentu.

V Chodskej Lhotě dňa 30. mája 2018.